تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - حسین وارث آدم.....

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

حسین وارث آدم.....

      واکنون حسین باتمام هستیش آمده است تادرمحکمه تاریخ ازکنارفرات شهادت

 بدهد به سودهمه مظلومان تاریخ که چگونه ضحاک جلاددرطول تاریخ مغزجوانان

 رامیخورده است باعلی اکبرش   وشهادت بدهدکه درنظام جنایت ودرنظامهای

 جنایت چگونه قهرمانان می مردند باخودش شهادت بدهد..

 

وشهادت بدهدکه درنظام حاکم برتاریخ زنان یابایداسارت راانتخاب میکردندو

ملعبه حرمسراهامیبودندیااگرآزاده می ماندندبایدقافله داراسیران باشندو

بازمانده شهیدان بازینبش..

وشهادت بدهدکه درنظام جوروجنایت جلادبرکودکان شیرخوارتاریخ نیزرحم

نمی کرده است باکودک شیرخوارش..

وحسین باهمه هستیش آمده است تادرمحکمه جنایت تاریخ به سودکسانی شهادت

بدهد که هرگزشهادتی به سودشان نبوده است وخاموش وبی دفاع می مرده اند.

حسین درسی بزرگترازشهادت به ماداده است وآن نیمه تمام گذاشتن حج وبسوی

شهادت رفتن است.

حجی که همه اسلافش .اجدادش.جدشوپدرش برای احیای این سنت جهادکرده اند.

اوحج رانیمه تمام میگذاردوشهادت راانتخاب میکند.مراسم حج رابه پایان

نمی بردتابه همه حج گزارانتاریخ بیاموزدکه اگرامامت نباشد.اگررهبری

نباشد.اگرحسین نباشد.اگرهدف نباشدواگریزیدباشدچرخیدن برگرد خانه خدا

باخانه بت مساوی است.

درآن لحظه که حسین حج راتمام گذاشت وآهنگ کربلا کردوکسانی که همچنان

به طواف درغیبت حسین ادامه میدادندمساوی هستندباکسانی که برگرد کاخ

سبزمعاویه درطواف بودند.

زیراشهیدکه حاضراست درهمه صحنه های حق وباطل می خواهدباحضورش این پیام

رابه همه انسانهابدهدکه وقتی درصحنه نیستی وازصحنه حق وباطل زمان خویش

غایبی .هرکجاخواهی باش.چه به نمازایستاده باشی.چه به شراب نشسته باشی.

هردویکی است.

شهادت حضوردرصحنه حق وباطل همیشه تاریخ است وآنهایی که حسین راتنهاگذاشتند

وازحضوروشرکت وشهادت غایب شدند اینهاهمه باهم برابرند .هرسه یکی اند.

چه آنها که حسین راتنها گذاشتندتاابزار دست یزیدباشندومزدوراو.......

وچه آنهایی که درهوای بهشت به کنج خلوت عبادت خود خزیدندوبافراغتوامنیت

ودرگوشه محرابهاوزاویه خانه هابه عبادت خدامی پرداختند.....وچه آنهایی که

مرعوب زورشدندوخاموش ماندند....

حسین درهرقرن وعصری حضورداردهرکسی که درصحنه او نیست هرکجاکه هست یکی است

مومن وکافرجانی وزاهدیکی هست.

واکنون حسین حضورخودش رادرهمه عصرهاودربرابرهمه نسلهاودرهمه جنگهاوجهادها

درهمه صحنه های زمین وزمان اعلام کرده است.درکربلا شهیدشده است تادرهمه نسلها

وعصرهابعثت کند.

وتو ومن بایدبرمصیبت خویش بگرییم که حضورنداریم.........[ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ ساعت 21 و 38 دقیقه و 30 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]