تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - انسانهای بزرگ......مردمان کوچک.......

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

انسانهای بزرگ......مردمان کوچک.......

                 از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست....

انسانهای بزرگ خداترس.بااراده .تبسمشان عشق.باگذشت...

 

مردمان کوچک متملق وچاپلوس .متظاهروریاکار.عقده ای ودرپی فرصت .....

انسانهای بزرگ قانع.صبور.ارام .خاکی.هرچه دارند از خدامیدانندوهرچه توان دارنددرخدمت مردمند...

مردمان کوچک حریص ومتکبر.ترسو.خودمحور.به هرپله ای رسندازهمت والای خود می دانند....

وقتی درکنارشان هستی.وقتی حرف میزنند.وقتی نظاره گر تلاش وخدمتشان هستی فکر

میکنی درمقابل آنان گنه ای بیش نیستی....

انسانهای بزرگ درخدمت نه رنگ برایشان مهم است.نه نژاد.نه زبان و قوم وقبیله.ونه وابستگی

به جناحین وازمابهتران...

ادامه مطلب به زودی[ چهارشنبه 23 مرداد 1392 ] [ ساعت 14 و 25 دقیقه و 44 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]