تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - صادقانه عذرخواهی می کنم

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

صادقانه عذرخواهی می کنم

ازهمین جاازهمه دانش آموزان

که به حق یاناحق وچه ازسردلسوزی یاکم تجربگی ازسال66درروستاهای بهلول

آباد.پورناک.علینظر.اروج محمد.شبانه روزی وشهیدباهنرپلدشت تاروستاهای ارس کنار..وازتازه

کندومرگنلر.یولاگلدی.خلج کردتاپروین وطالقانی شوط...بازرگان وکشمش تپه .شهیدصدوقی وفرزانگان

ماکوتاقوریشکاک....ازدست وزبان بنده حقیررنج وآزاری دیده اند صادقانه عذرخواهی کرده وحلالیت طلبیده وحاضربه جبران درصورت توان هستم.

همچنین ازمدیران.معلمان وکادرخدماتی .کادراداری وآموزشی آموزش وپرورش شهرستانهای شوط وپلدشت

که سالهابرمن منت نهادندوچون عزیزی ازخطاهایم چشم پوشیده وعزیزم داشتندنهایت تقدیر

وتشکرخودرااعلام داشته وعلاوه بران ازآموزشیاران نهضت سوادآموزی ماکو.شوط .پلدشت.معلمان وکادرآموزشی وخدماتی راهنمایی کشمش تپه وصدوقی وبهشتی وایثاربازرگان .هنرستان شهیدپیراحمدی ودوستان عزیزدرآموزش وپرورش ماکو.دوستان چون کوه استوارم درمقاطع مختلف .

 مجتمع آموزشی جمهوری خواهران قوریشکاک که دراین سه سال اخیرتحملم کردندسپاسگزاری نموده وازخطاهای عمدی وسهوی خودعذرخواهی می کنم.برچسب ها: پلدشت.ماکو.شوط.یولاگلدی.نهضت سوادآموزی.،

[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ ساعت 23 و 08 دقیقه و 08 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات دهید() ]