تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - یادی از غواص شهیدنوجوان حسن پام

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

یادی از غواص شهیدنوجوان حسن پام


چراحسن پام جاودانه شد؟......یکی ازفرماندهان سپاه زنجان که دردفاع مقدس فرماندهی گردان غواصان خط شکن دریادل رابرعهده داشت دربرنامه لاله هاچنین نقل میکرد..هنــــــگام نفوذازیکی ازشاخه های اروند به سمت دشمن بعثی ناگهان غواص نوجوانی تیرخورد.....

                                                                                                                                                    

یادی ازغواص دریادل شهید حسن پام یادوخاطره....دردوران دبستان مخصوصاتابستانهاشهیدنوجوان حسن پام باتفاق خانواده شان به روستاخانه عمویشان می آمدند..روزی ازانروزهابرادربزرگ وی که چندسالی ازمن بزرگتروقدبلندتربودبامن دعوایش شدوباچوب محکم برسرم زد...ناگهان شهیدحسن پام رسیدوبا آن سن کوچکش چون یک مردبزرگ برسربرادرش دادکشیدوگفت .خجالت نمی کشی کوچکترازخودت را میزنی؟آنهم باچوب ازسرش.وبدنبال آن برادرش رابه خانه عمویش برد.


چراحسن پام جاودانه شد؟......یکی ازفرماندهان سپاه زنجان که دردفاع مقدس فرماندهی گردان غواصان خط شکن دریادل رابرعهده داشت دربرنامه لاله هاچنین نقل میکرد..هنــــــگام نفوذازیکی ازشاخه های اروند به سمت دشمن بعثی ناگهان غواص نوجوانی تیرخورد.شدت درد وی غیرقابل تحمل بود...واگردشمن متوجه صدایش میشدهم عملیات لو میرفت وهم همه غواصان .......برای اینکه دشمن صدایش رانشنود ناگهان این نوجوان خودش رابه زیر آب زدومحکم بربستررود چسبیدوتا ما بخود آمدیم ومتوجه شدیم این غواص شهید حسن پام چون ماهی سیاه کوچولوبه اقیــــانوس پیوسته بود.روحش شادوراهش پررهرو باد. گرامی میداریم یاد همه شهداخصوصاشهدای رندرا.[ یکشنبه 12 خرداد 1392 ] [ ساعت 18 و 16 دقیقه و 11 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]