تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - دیداری کوتاه امابه یادماندنی بابزرگمردی ازمردان جهانی سرزمینم por.dr.khodadost

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

دیداری کوتاه امابه یادماندنی بابزرگمردی ازمردان جهانی سرزمینم por.dr.khodadost

پروفسور دکتر خدادوست


       http://upload7.ir/uploads//c58b33d94907ab4f24822c19de3dd10cddbba563.jpg 


  من هرچندخودم کسی نبوده ام.امابه لطف خداباانسانهای بزرگی افتخارهمنشینی را
داشته ام.ازجمله درزمان دفاع مقدس لیاقت حضوردرکنارسرداران وشهدای بزرگواری
چون حاج کسایی..مسیح کردستان بروجردی.سرداران طراح پلهای شناورهمچون
 مهندس دهقان.مهندس جعفرزاده.خسروزاده.ویامردان خدمتگذاری چون بخشداراقایی..
اکبری..ویافرمانده شهیدم ذبیح اله ازچالدران...بماندحرف وحدیث قبولیمان...
امااین باربابزرگمرددیگری ازبزرگمردان سرزمینم افتخاردیدارداشتم.مردی که کاروخدمتش
درعرصه تحقیقات وپزشکی کمترازجهادنیست.بااولین نگاه متوجه بزرگی نفس واندیشه و
افتادگی ستودنیش همراه باحالات روحانیش میشوی..ومهمترازهمه با سن بالای 84 سالگی دراولین نگاهت میخوانی
که چقدردرتلاش است تاازثانیه های عمرپربرکتش نهایت استفاده رادرخدمت به خلق اله ببرد.
بی ریا وبی ادعاست وباعزت... ونگاهی نافذدارد....باسلامی گرم ازسرزمین آذربایجان...با
سوغات عسل ییلاقهایش به خدمت بزرگوارش رسیدم.ودعای مان...وقتی ازشغلم پرسید .تا
گفتم..استاد معلم  روستاهستم...دستم را دوباره به گرمی فشردو....وانگاریادآن سالهای
آموزگاری خودش درروستاهای محروم....افتاد واینبارباصدایی رساتر پرسید...چه پایه ای؟
وبعدسوال وحرف ازماکو و بازرگان(باشنیدن مرزبازرگان لحظه ای سکوت وتبسمی کرد...
انگارکه خاطره هجرت سالهای 58درذهنش تداعی شده باشد)....و مردمانش....ومن بازاز
دعای خیرمردمان سرزمینم برایش گفتم....
ازمدیریت روابط عمومی بیمارستان اقای سمیعی پوربخاطرهماهنگی این دیداربیادماندنی سپاسگزارم.   
  
  http://upload7.ir/uploads//50268f7fd230511d1c137e3b2438c8315789f47f.jpg            

       http://upload7.ir/uploads//7b4c86d4990b0c320d73ec298c65c9e7e3b588c9.jpg      http://upload7.ir/uploads//50268f7fd230511d1c137e3b2438c8315789f47f.jpg

[ یکشنبه 21 دی 1393 ] [ ساعت 21 و 59 دقیقه و 14 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]